6th Knowledge Management Workshop

RIMEA invites you to a 5 days Knowledge Management Workshop on the 16-20 September 2019 at Lake Naivasha Panorama Park, Naivasha, Kenya. Workshop...